Výberové konanie

Výberové konanie na obdobie 2023-2025 sa skončilo. Výberové konanie na obdobie 2024-2026 bude vyhlásené v novembri 2023.

Upozorňujeme, že na obdobie 2024-2026 sa môžu hlásiť iba študentky/študenti stredných škôl ktoré/ktorí spĺňajú tieto kritériá:

  • k 1. septembru 2024 budú mať ukončený minimálne prvý ročník (druhý ročník v prípade bilingválneho štúdia).
  • k 1. septembru 2024 dovŕšia vek 16 rokov (narodili sa pred 1.9.2008)
  • k 1. septembru 2024 nedovŕšia vek 19 rokov (narodili sa po 1.9.2005)
  • majú štátne občianstvo SR alebo trvalý pobyt na území SR
  • sú akademicky zdatné/zdatní
  • ovládajú základy anglického jazyka
  • počas štúdia nemali žiadnu zníženú známku zo správania
  • prihlásili sa maximálne jedenkrát v minulosti